WinRoep

Spracovanie písomnej časti ROEP

viac informácií a podpora programu na stránkach » www.winroep.sk
Moduly Mapy, Kataster a ROEP
 • aplikácie v prostredí databázy typu SQL, komfortný prístup k údajom, rýchle exporty
 • import údajov katastra nehnuteľností, FÚVI aj .dbf
 • prezeranie a vyhľadávanie údajov o parcelách registra C, E
 • prezeranie a vyhľadávanie údajov o vlastníkoch
 • prezeranie a tlač listu vlastníctva
Pozemková kniha
 • import údajov z programu RVP (FÚVI aj .dbf)
 • vstup a úpravy údajov PK vložiek, spracovanie urbáru
 • hromadné operácie
 • prepojenie s podsystémom Kataster, pri parcele E KN uvedená informácia číslo LV a vlastnícky podiel v %
 • import údajov z .txt súborov (z grafiky)
Operát registra
 • import údajov z programu RVP (FÚVI aj .dbf)
 • prenos údajov z Pozemkovej knihy
 • vstup a úpravy údajov Operátu registra, prevzatie vlastníckych vzťahov od parcely OR, C KN, PK
 • funkcia na výmenu osôb vo vlastníckych vzťahoch OR
 • jednoduché zapracovanie listín do OR pomocou Sprievodcu Právna listina
 • hromadné operácie, vloženie Mierky skenovanej mapy k parcele OR
 • doplnenie údajov pre Ťarchy, vydržané parcely
 • vstup a úpravy údajov o vlastníkoch a domnelých dedičoch
 • preberanie údajov z podsystému Kataster podľa výberu (všetky, neúplné LV, č. parcely, č. LV ...)
 • import údajov z .txt súborov (z grafiky), výpočet krajnej odchýlky výmer podľa Dodatku č.2
 • tvorba a tlač zostáv podľa Metodického návodu a Dodatku č. 2
 • verzie zostáv o vlastníkoch podľa zákona o ochrane osobných údajov, zmena RČ na dátum narodenia
 • export údajov vo formáte FÚVI
Používateľské prostredie - Hardvér
 • PC Pentium III
 • 200 MB diskový priestor
Používateľské prostredie - Softvér
 • operačný systém Windows XP, Vista Windows7
 • Microsoft .NET (súčasť dodávky)
 • Microsoft SQL Server (súčasť dodávky)