Programový systém ATLAS

Spracovanie digitálneho modelu a trojrozmerných údajov o území.

 • Základ systému tvorí digitálny model terému DTM
 • Vstupné údaje tvoria textové soubory so súradnicami alebo výkresy vo formátoch DXF resp. Kokeš.
 • Možnosť spracovania naraz až 10 miliónov bodov
 • Výstupy v tvare vektorových súborov (polohopis, vrstevnice, body), rastrov (hypsometria, osvetlenie, expozícia, ...) či videosekvencií.
 • Špecializované aplikácie pre projektovanie ciest, tokov, kanálov, analýzu ťažby, odstrel, šírenie signálu

ATLAS DMT

Digitálny model terénu

 • Software pre spracovanie výškopisných údajov
 • Spravidla zameranie alebo projekt časti územia – terénu s údajmi obsahujúcimi okrem polohy aj nadmorskú výšku
 • Pomocou DMT je však možné spracovať aj iné typy údajov – k polohe priradiť namiesto výšky nameranú koncentráciu, hustotu alebo pravdepodobnosť výskytu a vytvárať tak modely napr. koncentráciu škodlivín, obsahov zložiek v horninách a pod.

Aplikačné moduly

Rozširenia digitálneho modelu terénu o aplikácie

 • Tok - projektovanie úprav vodných tokov
 • Cesty - projektovanie poľných,lesných ciest a miestnych komunikácií
 • Kanal - projektovanie gravitačnej kanalizácie
 • Odstrel - projektovanie trhacích prác