LandPRO

Spracovanie projektov pozemkových úprav.

Popisné informácie

Register katastrálnych území
 • import údajov z modulu Kataster
 • základné údaje o katastrálnom území
 • parametre k. ú., operát, mierky, štatistika naplnených údajov
 • kontrola údajov v katastrálnom území (chyby v identifikátoroch osôb a vlastníckych vzťahoch)
 • zostavy podľa Metodického návodu, kontrolné zostavy, štatistické zostavy, tlač podľa zvolených kritérií
 • export údajov vo formáte FÚVI
Register pôvodného stavu (RPS) a register nového stavu (RNS)
 • import údajov z programu RVP, FÚVI
 • vstup a úpravy údajov o pozemkoch
 • rušenie parciel mimo obvodu PPÚ, rušenie parciel bez vlastníckych vzťahov z RPS
 • priradenia vlastníkov z registra osôb
 • hromadné doplnenie a zrušenie správcu SPF a LPF pri type vlastníka =3,4,7,8,9
 • hromadné určenie kódov BPEJ, lesných dielcov, druhov pozemkov a projektových blokov z grafiky
 • prepočet výmery pozemkov delených hranicou obvodu PPÚ
 • hromadný výpočet cien pozemkov
 • možnosť výberu oceňovania pozemkov podľa písomných alebo grafických výmer
 • výpočet nárokov pre vlastníkov v novom stave
Register osôb
 • údaje o vlastníkoch a domnelých dedičoch
 • pôvodný a nový stav pozemkov pre vlastníka
 • zlúčenie osôb podľa rodného čísla
 • zlúčenie identických osôb
 • hromadné rušenie osôb, ktoré nemajú vlastnícky vzťah
 • grafické znázornenie parciel RPS a RNS u jednotlivých vlastníkov
Správa údajov
 • údržba databázy, nastavenia tlače
 • nastavanie koeficientov pre výpočet cien pozemkov
 • nastavenie zobrazovania osobných údajov vlastníkov v zostavách
 • zostavy slúžiace k aktualizácii RPS

Grafické informácie

Naplnenie a tvorba údajov
 • spolupráca s údajmi podsystému Kataster - katastrálna mapa, mapa určeného operátu, BPEJ
 • hranice obvodu pozemkových úprav a projektových blokov
 • hranice lesných dielcov
 • výber parciel pôvodného stavu, ktoré spadajú do obvodu pozemkových úprav
 • hranice pozemkov meraného stavu
 • projektovanie parciel nového stavu
 • funkcie na topológiu, prácu s atribútmi, kresliace funkcie
Hromadné operácie
 • identifikácie parciel pôvodného stavu na meraný stav
 • identifikácie parciel na BPEJ, lesné dielce
 • generovanie výkresu cenovej mapy
 • vytváranie topologickej štruktúry grafických údajov (objektovanie)
Správa údajov
 • import / export grafických údajov vo výmennom formáte VGI
 • syntaktická i topologická kontrola grafických údajov