Autorské práva

Ochrana autorských práv je na Slovensku zabezpečená Autorským zákonom.

Všetky informácie, dokumenty, softvér a údaje uvedené alebo sprístupnené na stránkach spoločnosti CGS sú vytvorené touto spoločnosťou alebo použité so súhlasom ich autorov (vlastníkov).

Ich použitie pre potrebu zákazníkov a návštevníkov týchto stránok nie je obmedzené a je bezplatné. Ich akékoľvek ďalšie šírenie tretím osobám ľubovoľnou formou či už bezplatne alebo za úhradu nie je dovolené bez výslovného písomného súhlasu spoločnosti CGS, prípadne ich autorov.

Dodržiavaním autorských práv prispejete i Vy k zvýšeniu ocenenia duševného vlastníctva v našej spoločnosti.

Ochranné známky

Použité logá a skratky môžu byť ochrannými známkami ich majiteľov.

Ochranné známky a logá sú na stránkach CGS použité za účelom propagácie ich držiteľov.

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov je spoločnosť CGS s.r.o. veľmi dôležitá. Ďalej sú uvedené spôsoby ochrany Vášho súkromia po tom, ako nám sprístupnite Vaše osobné informácie.

Spoločnosť CGS s.r.o. dodržiava predpisy na ochranu osobných údajov. Navyše sa zaväzujeme narábať s Vašimi údajmi zodpovedne, aby bola zabezpečená nepretržitá ochrana Vášho súkromia. Je pre nás veľmi dôležité, aby ste sa počas návštevy našich internetových stránok cítili bezpečne a diskrétne.

Osobné údaje

Ak ste požiadaní, aby ste poskytli súkromné informácie ako napr. meno, adresu, či telefónne číslo, platí, že tieto osobné informácie sa využívajú výlučne pre vlastné evidenčné prípadne marketingové účely spoločnosti CGS s.r.o. . Vaše informácie ani spracované údaje nie sú poskytované tretej osobe. Podľa príslušných zákonov nám môžete kedykoľvek napísať a informovať sa, ktoré z Vašich osobných informácií ukladáme. Obratom Vám pošleme odpoveď. Takisto máte možnosť požiadať o zmenu alebo odstránenie Vašich údajov.

Bezpečnosť údajov

Spoločnosť CGS s.r.o. má prijaté opatrenia k technickému a organizačnému zabezpečeniu ochrany údajov, ktoré ste nám poskytli, pred náhodnou alebo zámernou manipuláciou, stratou, zničením alebo prístupom neautorizovanej osoby. Naše bezpečnostné opatrenia sú priebežne aktualizované, prispôsobované a vylepšované podľa najnovších technológií.