AGRIS

Evidencia pozemkov a spracovanie nájomných zmlúv.

Popisné informácie

Základné vlastnosti
 • Práca v prostredí Windows – odporúčaný operačný systém Windows XP / Vista.
 • Súčasné zobrazenie viacerých vektorových i rastrových máp, meranie vzdialeností a plôch.
 • Tlač textových a grafických údajov podľa zvoleného výberu – jednoduchá voľba zobrazovaných údajov, výber zobrazenia podľa mierky.
 • Sieťová verzia, jednoduché ovládanie, slovenské prostredie.
Modul Kataster
 • kompatibilita s údajmi katastra nehnuteľností
 • prehliadanie textových informácií katastra nehnuteľností, parciel registra „C“, „E“, stavieb, bytov a pozemnoknižných parciel
 • import údajov katastra nehnuteľností z databázových súborov a vo formáte FÚVI
 • import údajov parciel PK vo formáte FÚVI zo ZRPS, ROEP
 • zobrazenie grafických súborov používaných v katastri nehnuteľností a ortofoto máp
 • zobrazenie grafických súborov používaných v katastri nehnuteľností a ortofoto máp
 • obojstranné prepojenie grafických a textových údajov
Modul Evidencia pozemkov
 • evidencia a zakladanie nájomných zmlúv s vlastníkmi pôdy
 • evidencia osobných údajov vlastníkov pôdy v nájme (fyzické a právnické osoby) s ich identifikáciou na osoby v katastri nehnuteľností
 • automatické generovanie parciel registra „C“, „E“ prenajímateľa z údajov katastra nehnuteľností
 • identifikácia parciel a BPEJ
 • automatický výpočet ceny pôdy za vlastnícky podiel na parcele prenajímateľa podľa BPEJ a druhu pozemku parciel registra „C“
 • individuálne stanovenie ceny za prenájom pôdy pre každého prenajímateľa
 • samostatná grafická vrstva identifikácií KN-C, KN-E a BPEJ
 • samostatná grafická vrstva prenajatých parciel
 • generovanie nájomnej zmluvy príslušného prenajímateľa

Grafické informácie

Naplnenie a prezeranie máp
 • spolupráca s údajmi modulu Kataster - katastrálna mapa, mapa určeného operátu, BPEJ
 • generovanie parciel pre zmluvy
 • prepojenie na parcely v zmluvách
 • identifikácia parciel registra C, E a BPEJ
Legenda
 • jednoduché zobrazenie máp
 • vzájomné identifikácie objektov
 • nastavenie farieb a zvýraznenia
Tlač
 • tlač zvoleného výrezu a mierky mapy
 • tlač do súboru