GeoLAND

Evidencia geometrických plánov, výber vlastníkov KN, spracovanie kúpnych a nájomných zmlúv.

Popisné informácie

Základné vlastnosti
 • Práca v prostredí Windows – odporúčaný operačný systém Windows XP / Vista.
 • Súčasné zobrazenie viacerých vektorových i rastrových máp, meranie vzdialeností a plôch.
 • Tlač textových a grafických údajov podľa zvoleného výberu – jednoduchá voľba zobrazovaných údajov, výber zobrazenia podľa mierky.
 • Sieťová verzia, jednoduché ovládanie, slovenské prostredie.
Modul Kataster
 • kompatibilita s údajmi katastra nehnuteľností
 • prehliadanie textových informácií katastra nehnuteľností, parciel registra „C“, „E“, stavieb, bytov a pozemnoknižných parciel
 • import údajov katastra nehnuteľností z databázových súborov a vo formáte FÚVI
 • import údajov parciel PK vo formáte FÚVI zo ZRPS, ROEP
 • zobrazenie grafických súborov používaných v katastri nehnuteľností a ortofoto máp
 • zobrazenie grafických súborov používaných v katastri nehnuteľností a ortofoto máp
 • obojstranné prepojenie grafických a textových údajov
Modul Geometrické plány
 • evidencia geometrických plánov
 • evidencia vyhotoviteľov a overovateľov GP
 • parcely, stavby, diely
 • preberanie údajov vlastníkov z modulu Kataster
 • tvorba a evidencia kúpnych a nájomných zmlúv
 • import údajov GP (VGI, XML, XLS)
Modul Dokumenty
 • fotografie, dokumenty vo formátoch akceptovaných oper. systémom (Word, Excel, HTML, ...)
 • možnosť odkazu na úložisko alebo uloženia v databáze
 • prepojenie na objekty v iných moduloch

Grafické informácie

Naplnenie a prezeranie máp
 • spolupráca s údajmi modulu Kataster - katastrálna mapa, mapa určeného operátu, BPEJ
 • identifikácia parciel registra C, E a BPEJ
 • prepojenie grafických údajov GP
 • prepojenie na parcely a diely v zmluvách
Legenda
 • jednoduché zobrazenie máp
 • vzájomné identifikácie objektov
 • nastavenie farieb a zvýraznenia
Tlač
 • tlač zvoleného výrezu a mierky mapy
 • tlač do súboru