Geodeti

Riešenia pre geodetov, geodetické spoločnosti, firmy zaoberajúce sa meraním a spracovaním údajov o území.

Meranie, výpočty, spracovanie údajov

Grafický systém Kokeš
 • Práca v prostredí Windows.
 • Súčasné zobrazenie viacerých vektorových i rastrových máp.
 • Čítanie rôznych formátov vektorových a rastrových máp.
 • Sieťová verzia, jednoduché ovládanie, slovenské prostredie.
Konverzie vektorových máp
 • DXFIN, DXFOUT
 • DGNIN, DGNOUT
 • SHPIN, SHPOUT
Aplikácia GPL
 • spracovanie geometrických plánov
 • import doterajšieho stavu katastra
 • tvorba nového stavu v pracovnej jednočiarovej vrstve
 • generovanie výkazu výmer
 • generovanie nového stavu a VGI pre kataster
 • generovanie výkresov GP a ZPMZ
Aplikácia Pozemky
 • spracovanie grafickej časti ROEP a PPÚ
 • spojenie a ďalší vývoj aplikácií G-ROEP a PPÚ
 • jednoduché nástroje na tvorbu a úpravu mapy
 • topologické nástroje na tvorby objektových máp
 • nástroje na prácu s atribútmi
 • kontroly topológie a štruktúru

Spracovanie projektov pozemkových úprav

LandPRO
 • naplnenie a aktualizácia registra pôvodného stavu
 • ohodnotenie pozemkov podľa hodnotovej mapy
 • projektovanie parciel nového stavu
 • nástroje na vytvorenie registra nového stavu
 • výstupy a zostavy podľa Metodického návodu

Evidencia GP, analýza vlastníctva, obnova katastrálneho operátu - OKO

GeoLand
 • modulárny systém na báze programu Terra Desktop
 • prezeranie a analýza údajov katastra
 • prepojenie grafických a popisných údajov, hľadanie, filtre, ...
 • analýza vlastníctva v území zadanom hranicami parciel, GP, alebo graficky
 • spracovanie obnovy katastrálneho operátu (OKO)
 • špecializované zostavy a výstupy

Digitálny model terénu a práca v 3D

ATLAS
 • spracovanie DMT
 • spracovanie vrstevníc
 • tvorba profilov
 • výpočty kubatúry
 • špcializované aplikácie pre projektovanie ciest, kanálov, tažobnú činnosť a pod.